MİM HAKKINDA

 

MİM

1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin MÜLKİYELİLER olarak adlandırılan mezunları Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır. Halen Mülkiyemiz, uzmanlık alanlarında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

1946 yılında Mülkiye mezunları tarafından kurulan Mülkiyeliler Birliği, hem mezunlarımızın kendi arasındaki birlik ve beraberliğini hem de fakültemiz ile olan bağını başarıyla sürdüren mezun dernekleri arasında en önde gelen köklü bir dernektir.

1980’li yıllarda etkisini güçlendiren neoliberalizm ve 1990’lı yıllarda başlayan küreselleşme politikaları Türkiye’yi de ekonomik, kültürel, sosyal ve politik alanda etkilemiştir. Bir yandan kamu personeli işe alım ve terfi süreçlerinde yapısal değişiklikler gerçekleşirken, diğer yandan da özel sektörde sosyal güvenceli ve uzun dönemli istihdamın yerini esnek ve kısmi istihdam biçimleri almıştır. Bu dönemde gençlerde ve üniversite mezunları arasında yüksek ve kronik işsizlik yapısal bir sorun haline gelmiştir. Bu yapısal değişiklikler ve sorunlar mezunlarımızı etkilediği gibi öğrencilerimizin de geleceğe ilişkin bakışlarını ve umutlarını da etkilemektedir.

Mülkiyeliler Birliğinin amaçları arasında “Yeni mezun Mülkiyeliler için kamu ve özel sektörde iş olanaklarının araştırılması ve artırılması; çalışmakta olan Mülkiyelilerin daha etkili ve üst düzey görevler edinmesini sağlamaya dönük çalışmalar yapmak, bu amaçla veri tabanları oluşturmak ve internet siteleri kurmak” (Mülkiyeliler Birliği Tüzüğü madde 2/m) sayılmaktadır.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 19.04.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile Mülkiye İstihdam Merkezi (MİM) kurulmuştur.

MİM, aynı zamanda mezunlarının bilgi, tecrübe ve olanaklarını birbirleriyle ve öğrencilerle paylaşmalarına ortam hazırlayarak, istihdam olanaklarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Mülkiyeliler Birliğinin ilk Genel Kurulunda söz alan Kurucu Üye Ziya Eralp’ın dediği gibi “aslolan kurmak değil, yaşatmaktır”.

MİM, bu bilinçle Mülkiyelilerin katkısıyla Mülkiyelilerin hizmetinde faaliyette bulunacaktır.